MittLiv.net

Vilkår / Brukerbetingelser

16. mai 2022

1. Generelt

Norlunn IT («MittLiv») tilbyr en sky-basert tjeneste («Tjenesten») som lar deg lage og administrere lister, påminnelser og grupper over internett.

Disse brukerbetingelsene («Avtalen»), og vår Personvernerklæring, er en juridisk bindende avtale mellom MittLiv og deg som bruker. Referanser til «vi», «vår» og «oss» refererer til MittLiv, mens «du», «din» og «bruker» refererer til brukeren.

Ved å bruke Tjenesten, godtar du og er bundet av vilkårene i denne Avtalen.

2. Brukerkonto

For å bruke Tjenesten må du sette opp en MittLiv-konto. Du kan sette opp en individuell gratis konto («Gratiskonto») eller en individuell Betaltkonto («Individuell konto»).

3. Gratiskonto

Gratiskontoer er bare tilgjengelig for enkeltpersoner, og ikke for bedrifter, organisasjoner, o.lign. En Gratiskonto leveres gratis med angitte begrensninger i funksjoner. MittLiv forbeholder seg også retten til å benytte andre begrensninger, og å vise betalte annonser på Gratiskontoer. En Gratiskonto kan sies opp av MittLiv hvis den har vært inaktiv i en periode på ett år eller lenger. En Gratiskonto kan når som helst oppgraderes til en Individuell konto.

4. Betaltkonto

Betalte kontoer er tilgjengelig utelukkende for privatpersoner, og ikke for bedrifter, organisasjoner, o.lign. Betalte kontoer kan ikke benyttes til å lagre data i kommersiell sammenheng, og er gitt med lagringskapasitet og funksjoner i henhold til valgte abonnementsplan.

Betalte kontoer har en varighet på én måned, og fornyes deretter automatisk for en ny tegningsperiode (én måned) med mindre brukeren avbestiller det betalte abonnementet innen dagen før den løpende tegningsperioden slutter.

Brukerens kredittkort belastes automatisk når et abonnement blir fornyet. Betalinger refunderes ikke, heller ikke ved brukerens oppsigelse. Brukeren kan si opp eller endre sitt abonnement når som helst.

Medlemmene har bare tilgang til sine egne filer og data, med mindre andre medlemmer har delt filer eller data med dem. Medlemmer kan dele data og filer med andre.

En Betaltkonto kan når som helst oppgradere (redusere begrensningene) eller nedgradere (øke begrensningene) kontoen. Ved nedgradering må bruker påse å være innefor nye gjeldende begrensninger før nedgraderingen kan utføres. Bruker kan når som helst si opp kontoen. Ved oppsigelse vil alle lagrede data slettes 90 dager etter utløpsdato.

Det er ikke tillatt å dele en individuell konto med andre personer.

5. Lisens til å bruke Tjenesten

Når en bruker har tegnet en konto i samsvar med lisensvilkårene og MittLivs instruksjoner, gir MittLiv brukeren rett til å benytte Tjenesten.

Brukeren skal kun bruke Tjenesten innenfor formålet og med de begrensninger og instrukser gitt av MittLiv.

MittLiv gir deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens til å bruke Tjenesten innenfor det angitte formål. Lisensen kan ikke gis videre til andre eller på andre måter gjøres tilgjengelig for andre, utover det som fremgår av denne Avtalen.

Tjenesten og dens struktur, organisering, kildekode og dokumentasjon inneholder forretningshemmeligheter. MittLiv er eneeier av Tjenesten og programvaren som brukes til levere Tjenesten, samt all tilhørende dokumentasjon.

Tjenesten gjør det mulig for brukeren å dele, sende og utveksle digitalt innhold med andre. Brukeren må ha alle nødvendige rettigheter til å distribuere dette digitale innholdet. Ved å bruke Tjenesten erkjenner du at MittLiv ikke har kontroll over det digitale innholdet som sendes gjennom eller brukes med Tjenesten, og at MittLiv derfor ikke på noen måte kan holdes ansvarlig verken for bruken av, innholdet i eller lagringen av dette digitale innholdet. MittLiv forbeholder seg retten til etter eget skjønn å fjerne innhold eller innføre andre begrensinger eller tiltak som anses nødvendig for å sikre etterlevelse av gjeldende lover og forskrifter. MittLiv forbeholder seg retten til å gjennomføre virussjekker og kan blokkere for at enkelte filer blir lastet opp.

Brukeren kan ikke gjøre kommersiell bruk av Tjenesten, inkludert, men ikke begrenset til salg eller distribusjon Tjenesten, programvaren eller dokumentasjon til en tredjepart.

6. Oppgradering og nedgradering

Du kan oppgradere fra en Gratiskonto til en Betaltkonto ved å følge MittLivs prosedyrer for oppgradering. Tilsvarende kan du nedgradere fra Betaltkonto til en Gratiskonto.

Nedgradering av en konto betyr endring fra en Betalt til en Gratiskonto. Før du kan gjennomføre en slik nedgrading, må du slette filer og data fra din Betalte konto slik at samlet datamengde ikke overskrider de angitte begrensningene for en Gratiskonto.

7. Fornyelser, oppsigelse og avslutning av abonnement

Abonnement på Betalte kontoer blir automatisk fornyet når en tegningsperiode utløper.

Brukeren kan når som helst avslutte abonnementet. Når et abonnement er avsluttet, betyr det at det ikke vil fornyes når abonnementsperioden utløper.

Etter at et abonnement er avsluttet, vil MittLiv terminere brukerens konto eller nedgradere brukerens konto til en Gratiskonto. Hvis kontoen inneholder mer enn de angitte begrensningene for Gratiskonto, vil all data i kontoen bli slettet i løpet av denne nedgraderingen.

Du kan når som helst slette din brukerkonto. Dette kan gjøres under Innstillinger, under «Konto og profil».

Dersom brukeren har unnlatt å betale avgifter eller andre beløp skyldte til MittLiv, har MittLiv rett til å avslutte 90 dager etter opprinnelig betalingsfrist.

MittLiv har rett til å si opp brukerens konto dersom brukeren opptrer på en måte som ikke er i samsvar med denne Avtalen eller instrukser gitt av MittLiv.

Vi vil slette brukerdata innen 90 dager etter at brukerkontoen har blitt termininert.

8. Aldersgrense

Aldersgrensen for å opprette en Gratiskonto, eller Betaltkonto er 13 år. MittLiv har rett til å slette all informasjon inkludert brukerkonto, data og filer dersom det viser seg at brukeren som opprettet kontoen er under 13 år.

9. Endringer i personlig informasjon

Brukeren skal varsle MittLiv om endringer av e-postadresse og betalingsinformasjon umiddelbart ved å endre kontoinnstillingene under Innstillinger. Brukeren er eneansvarlig for eventuelle kostnader som kan oppstå ved feilaktig eller manglende oppdatering av brukerinformasjon.

10. Personvern og datainnsamling

MittLiv kan samle ikke-personlig identifiserbar informasjon som er knyttet til bruk av Tjenesten. Dette inkluderer statistikk og ytelsesmålinger relatert til programvaren. Denne informasjonen sendes til MittLiv og kan bare brukes av MittLiv som fastsatt i MittLiv’s Personvernerklæring.

Dersom det foreligger en gyldig rettskjennelse fra en norsk rett vil MittLiv utlevere data i henhold til rettskjennelsen. MittLiv vil varsle brukeren i slike tilfeller dersom det er lovlig adgang til dette.

11. Krav for å bruke Tjenesten

For å bruke Tjenesten, må du ha en kompatibel datamaskin eller mobil enhet med Internett-tilgang. Hvis du bruker Tjenesten via en trådløs forbindelse, kan det medføre økte kostnader fra din mobiloperatør. Du er ansvarlig for å betale alle data-kostnader og for alt utstyr og andre tredjeparts-tjenester du bruker for å få tilgang til Tjenesten.

Brukeren er ansvarlig for å huske sitt passord og behandle dette konfidensielt. Brukeren er eneansvarlig for enhver aktivitet som skjer under hans/hennes brukernavn. Dersom brukeren mister passordet for brukerens konto, kan brukeren ikke kunne få tilgang til hans/hennes data. Brukerens brukernavn og passord er personlig, og kan ikke deles med en tredjepart. Hvis brukeren blir oppmerksom på misbruk av sin konto, må de varsle MittLiv umiddelbart.

12. Rettferdig og akseptabel bruk

All bruk av MittLivs produkter og tjenester skal være i samsvar med de prinsipper som er beskrevet i denne Avtalen, og i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

MittLiv kan etablere eller utvide driftsrutiner for å sikre tilgjengeligheten på Tjenesten og for å forhindre misbruk. Som en del av disse driftsrutinene reserverer vi oss retten til å overvåke våre systemer for å identifisere overdrevent forbruk av lagring- og nettverksressurser, samt å iverksette tekniske og andre tiltak vi vurderer som nødvendig.

Brukere kan ikke videreselge kontoer eller noen av kontoens tjenester. Du kan ikke dele ditt passord med en tredjepart, og må lagre dette på en sikker og egnet måte. Det er brudd på denne Avtalen å benytte MittLivs tjenester og/eller produkter til ulovlig virksomhet. Du kan ikke lagre og/eller distribuere data på Tjenesten som bryter norske lover og regler, inkludert personvern- og opphavsrettslover. Dette inkluderer barnepornografi, piratkopiert materiale og/eller annet ulovlig eller kopibeskyttet materiale.

Brukerkontoer som brukes til å lagre og/eller dele ulovlig eller kopibeskyttet materiale på Tjenesten blir terminert.

MittLiv reserverer seg retten til å blokkere tilgang eller forby bruk av Tjenesten, slette brukerdata og/eller slette brukerkontoer dersom vi anser at brukeren bryter denne Avtalen.

Lagring og/eller distribusjon av data som bryter norsk lov vil kunne bli rapportert til myndighetene.

13. Ansvar og garantier

MittLiv er under ingen omstendighet ansvarlig for skade, kostnad eller tap knytte til bruk av Tjenesten. Dette gjelder også tap av data som er lagret i Tjenesten og konsekvenser av tap av data. MittLiv er uten ansvar selv om MittLiv er blitt gjort oppmerksom på faren for tap.

MittLivs samlede ansvar for en hver form for skade, kostnad eller tap knyttet til Tjenesten og disse lisensvilkårene er under enhver omstendighet begrenset til et beløp tilsvarende betalt vederlag for den aktuelle konto de siste 12 måneder før kravet oppsto.

MittLiv har uansett ikke ansvar for indirekte tap, konsekvens- eller følgeskader av noen art.

14. Markedsføring og kommunikasjon i elektroniske kanaler

MittLiv vil bare sende brukeren relevant og tilpasset informasjon om nyheter, produkter og tjenester fra selskapet i kanaler som e-post og SMS dersom brukeren har gitt samtykke. Brukeren kan når som helst trekke tilbake slikt samtykke.

15. Endringer i Tjenesten og brukervilkår

MittLiv forbeholder seg retten til å endre vilkårene og betingelsene i Avtalen med 30 (tretti) dagers varsel. MittLiv forbeholder seg også retten til å avbryte, endre eller avslutte Tjenesten, helt eller delvis, etter å ha varslet brukeren via e-post minst 30 (tretti) dager forut for slik endring eller avslutning av Tjenesten. MittLiv forbeholder seg retten til å endre prisene på løpende abonnement. Endringene trer i kraft 30 (tretti) dager etter at varselmelding er sendt. Alle meldinger om endringer nevnt ovenfor blir sendt til brukeren via e-post.

16. Rett til å avbestille

Brukeren har en i periode på 14 (fjorten) dager etter kjøp av Tjenesten rett til å avbestille Tjenesten uten noen videre forpliktelser for brukeren. Retten til å kansellere er bare tilgjengelig for Betaltkontoer.

17. Diverse

MittLiv forbeholder seg retten til å overdra denne Avtalen til en tredjepart. MittLiv vil gi brukerne melding om slik endring. Brukeren vil bli varslet 3 (tre) dager på forhånd via e-post.

18. Lovvalg og tvisteløsning

Denne Avtalen er underlagt og tolkes i samsvar med norsk lov. Partene vedtar Oslo tingrett som rett verneting.

19. Kundeservice

For spørsmål om Tjenesten, ta kontakt med kundeservice via e-post på support@MittLiv.com. MittLiv vil forsøke å besvare alle henvendelser innen en rimelig tidsramme.

20. Kontaktinformasjon

E-post: support@MittLiv.net